LiasNames

Search Result

Entered Name Mazosia sorediifera Lücking & Matzer
Name ID 1030078
Accepted Name Mazosia sorediifera Lücking & Matzer, Nova Hedwigia 63: 129 (1996)
Classification Ascomycota Caval.-Sm.
  Pezizomycotina O. E. Erikss. & Winka
    Arthoniomycetes O. E. Erikss. & Winka
      Arthoniales Henssen ex D. Hawksw. & O. E. Erikss.
        Roccellaceae Chevall.
          Mazosia A. Massal.
            Mazosia sorediifera Lücking & Matzer