LiasNames

Search Result

Entered Name Lithothelium quadrisporum Aptroot
Name ID 1036668
Accepted Name Lithothelium quadrisporum Aptroot, Lichenologist 38 (6): 542-543 (2006)
Classification Ascomycota Caval.-Sm.
  Pezizomycotina O. E. Erikss. & Winka
    Eurotiomycetes O. E. Erikss. & Winka
      Chaetothyriomycetidae Doweld
        Pyrenulales Fink ex D. Hawksw. & O. E. Erikss.
          Pyrenulaceae Rabenh.
            Lithothelium Müll. Arg.
              Lithothelium quadrisporum Aptroot